top of page

Speleoteam Attert

Den 5.03.1995 ass eisen Club, den G.S.A. (Groupe Spéléologique de l’Attert) gegrënnt gin vum  Ewen Guy vun Iewerléng, deen eis den 14.02.2019 viir emmer verlooss huet. Sain Nofolleger, Klein Patrick, huet den Veräin den 8.06.2019 als Président iwerholl.  

Mir sinn eng Grupp vu fräiwëllege Spéléologen (Hielefuescher) déi no verstoppte Gäng, Hielen oder Grouwe sichen am ganze Land an och am nobäien Ausland. Bei eisem Hobby ass Komerodschaft a Sportlechkeet gefrot, wëll et heescht dacks klammen an och emol krauchen. 

Emol en Huelraum fonnt, interesséieren eis geologisch, historisch archäologisch Aspekter, awer och d’Fauna (Molchen, Mouken, Fliedermais …) an och Flora (Champignonen, 

Moos, Mineralien, an och Fossilien, asw.). 

 

Am 5.03.1995 wurde der Klub, G.S.A. (Groupe Spéléologique de l’Attert) von Ewen Guy aus Iewerleng gegründet der uns leider am 14.02.2019 für immer verlassen hat. Sein Nachfolger, Klein Patrick hat den Verein am 8.06.2019 übernommen als President. Wir sind eine Gruppe von freiwilligen Hobby- Spéléologen (Höhlenforscher) die nach versteckten Gänge, Höhlen, Spalten oder auch Gruben durchsuchen im Inland als auch im nahen Ausland. Bei unserem Hobby wird Kameradschaft und Sportlichkeit grossgeschrieben, da wir öfters kletten als auch kiechend duerch die Unterwelt ziehen. Einmal ein Hohlraum entdeckt, intresseiren wir uns für geologische, archäologische, historische Aspekte als auch für Fauna (Fledermäuse, Molche, und Lurchen und Flora)( Pilze, Mineralien und Fossilien usw.) 

 

Le 5.3.1995, le club G.S.A.(Groupe Spéléologique de l’Attert) a été fondé par Ewen Guy de Iewerleng, qui nous a malheureusement quittés pour toujours le 14.2.2019. Son successeur, Klein Patrick, a repris le club le 8.6.2019 en tant que président. Nous sommes un groupe de spéléologues bénévoles (spéléologues des cavernes) qui recherchent des couloirs, des grottes, des fentes ou des fosses cachés à l’intérieur comme à l’étranger. Notre passe-temps est synonyme de camaraderie et d’esprit sportif, car nous grimpons plus souvent que nous ne le faisons dans les cavernes. Une fois qu’une cavité a été découverte, nous nous intéressons aux aspects géologiques, archéologiques, historiques, à la faune (chauves-souris, grenouilles et à la flore (champignons, minéraux, fossiles, etc.) 

  

On The 5.03.1995 the club, G.S.A (Groupe Spéléologique de l'Attert) was founded by Ewen Guy from Iewerleng who unfortunately left us on 14.02.2019 for good. His successor, Klein Patrick, took over on 8.06.2019 as president. We are a group of volunteer hobby speleologists searching for hidden passages, caves, columns or even pits in the country as well as in the near foreign countries. We are often climbing as well as crawling in caves . Once a cavity has  been discovered, we are interested in geological, archaeological, historical aspects as well as fauna (bats, frogs and flora mushroms, minerals and fossils, etc.) 

 

Op 5.3.1995 werd de club G.S.A. (Groupe Spéléologique de l'Attert) opgericht door Ewen Guy uit Everlange, die ons helaas voorgoed verliet op 14.2.2019. Zijn opvolger, Klein Patrick, nam de club op 8.6.2019 over als voorzitter. Wij zijn een groep vrijwillige speleologen (grotverkenners) die in binnen- en buitenland op zoek gaan naar verborgen gangen, grotten, spleten of kuilen. Onze hobby staat synoniem voor kameraadschap en sportiviteit, aangezien we vaker klimmen dan in grotten. Zodra een holte is ontdekt, zijn we geïnteresseerd in de geologische, archeologische, historische aspecten, fauna (vleermuizen, kikkers) en flora (paddenstoelen, mineralen, fossielen) 

L'Équipe se compose comme suite:

Président: KLEIN Patrick

 

Vice-président:  CORREIA Nuno

 

Caissier:  HAMES Josy

 

Secrétaire:  Araùjo Sophia

Moniteuren:  GOEDERT Kevin,  CORREIA Nuno, HERKES Raoul


Archiven:  KLEIN Patrick, STRAUCH Arthur
 

Berooder fir d‘Speleologie:  GOEDERT Kevin,  CORREIA Nuno
 

Berooder  fir Geologie:  WILHELM Dietmar

 

Berooder  fir Mineralogie& Paläontologie:  MULLER Claude, FELTES Jean-Claude, STRAUCH Arthur
 

 

+ En Mémoire de notre fondateur +
GUY EVEN 27.08.1953 - 14.04.2019

bottom of page